Factoring Forfaiting Leasing Contact

Faktoring

Faktoringu eshte nje formë shumë e rëndësishme e permbushjes së nevojave të bizneseve.

Leasing

Leasing është një mënyrë ideale për të siguruar fitime nga një asset pa qënë e nevojshme të kesh pronësinë e tij.

Tirana Factoring & Lease SH.A.është një institucion financiar i specializuar në aktivitetin e faktoringut dhe qerase financiare. Instituti eshte themeluar ne Qershor 2012 dhe eshte licensuar nga Banka e Shqipërisë për të kryer veprimtarin e tij në fushën e faktoringut dhe lizingut.
Tirana Factoring & Lease është një kompani vendase që operon në tregun shqiptar e fokusuar në aktivitetin e faktoringut e lizingut duke i sherbyer kompanive dhe individeve.  Tirana Factoring & Lease  ofron një shërbim të dedikuar, fleksibel dhe me angazhim personal per cdo klient. 
Objektivat e TFL
Sherbim I shpejt dhe I perpikte duke tejkaluar pritshmerite e klienteve.
Te ndihmojme klientet tane te sigurojne nje fluks te qendrueshem te parase  duke gjeneruar vlera per ta dhe klientet e tyre.

Avantazhet e Leasing

Leasing është një mënyrë ideale për të siguruar fitime nga një asset pa qënë e nevojshme të kesh pronësinë e tij.

Avantazhet e Faktoring

Faktoringu  eshte nje formë shumë e rëndësishme e permbushjes së nevojave të bizneseve.

Avantazhet e Forfaiting

Forfaiting është  nje nga format më të përshtatshme për financimin e tregëtisë financiare.