Faktoringu  eshte nje formë shumë e rëndësishme e permbushjes së nevojave të bizneseve për përmiresimin e kapitalit të punës dhe  nje manaxhim eficent të llogarive të arketueshme dhe fluksit të parasë së biznesit.

  • Aprovim dhe levrimi i fondeve brenda pak diteve (2-4 ditë punë)
  • Pa kolateral shtesë (si garanci perdoret fatura që do të financohet)
  • Fleksibilitet maksimal i nevojave për likuiditet.

Avantazhet e Leasing

Leasing është një mënyrë ideale për të siguruar fitime nga një asset pa qënë e nevojshme të kesh pronësinë e tij.

Avantazhet e Faktoring

Faktoringu  eshte nje formë shumë e rëndësishme e permbushjes së nevojave të bizneseve.

Avantazhet e Forfaiting

Forfaiting është  nje nga format më të përshtatshme për financimin e tregëtisë financiare.