Forfaiting është  nje nga format më të përshtatshme për financimin e tregëtisë financiare. Forfaiting nuk e kufizon efektin vetem në zgjidhjen e problemeve të likuiditetit, por ky lloj instrumenti ndikon dhe ne manaxhimin e të gjitha rreziqeve që kompanitë eksportuese hasin gjatë mbledhjes së pagesës së vonuar.Forfaiting mund të jetë një alternativë për të eksportuar kredin ose mbuluar sigurimin,veçanërisht për ato transaksione në të cilën agjencia e kreditit të eksportit nuk është i hapur për një vend të caktuar dhe / ose bankë.

  • Forfaiting realizon një financim deri ne 100 %  dhe me norma fikse financimi.
  • Konverton eksportet me pagesa te shtyra në një transaksion në para fizike, përmirësimin e likuiditetit dhe rrjedhjen e parave.
  • Liron eksportuesi nga rreziku ndërkufitar politik apo komercial të lidhur me eksportin e te arkëtueshmeve.
  • Siguron klientëve rritje të avantazhit konkurrues,rritje të cash floë dhe bilanci i tyre nuk është i ngarkuar me  kredi bankare apo passive të kushtëzuara.

Avantazhet e Leasing

Leasing është një mënyrë ideale për të siguruar fitime nga një asset pa qënë e nevojshme të kesh pronësinë e tij.

Avantazhet e Faktoring

Faktoringu  eshte nje formë shumë e rëndësishme e permbushjes së nevojave të bizneseve.

Avantazhet e Forfaiting

Forfaiting është  nje nga format më të përshtatshme për financimin e tregëtisë financiare.