Leasing është një mënyrë ideale për të siguruar fitime nga një asset pa qënë e nevojshme të kesh pronësinë e tij.

  • Leasing është një mënyrë e lehtë dhe e përshtatshme për financimin e nevojave tuaja.
  • Financimi me leasing nuk ka nevojë për garanci.
  • Ruajtja e kapitalit të punës
  • Kestet e qerase, sigurimet dhe shpenzimet e administrimit mund te regjistrohen si shpenzime ne librat tuaj te kontabilitetit.
  • Avantazhe në taksa (lejon ndarjen e TVSH në këste periodike)
  • Menaxhim të vlerës së aseteve.

Avantazhet e Leasing

Leasing është një mënyrë ideale për të siguruar fitime nga një asset pa qënë e nevojshme të kesh pronësinë e tij.

Avantazhet e Faktoring

Faktoringu  eshte nje formë shumë e rëndësishme e permbushjes së nevojave të bizneseve.

Avantazhet e Forfaiting

Forfaiting është  nje nga format më të përshtatshme për financimin e tregëtisë financiare.