Çfarë është Leasing?

Leasing është forme pagese për të blerë një makineri, pajisje apo asete të tjera, pa qenë e nevojshme që të paguhet njëherësh e gjithë vlera e Asetit nga klienti.

Leasing Financiar !

Si funksionon e gjitha kjo?

Leasing financiare është një kontratë midis shoqërisë Leasing (“pronarit të Asetit” ose “Qiradhënësit”) dhe përdoruesit të makinerisë (Qiramarrësit).

Një proçes normal i financimit Leasing zhvillohet si më poshtë:

01.

Qiramarrësi 

Qiramarrësi (klienti) zgjedh një Aset, për nevoja të përdorimit të tij, tek një Shitës i Autorizuar

02.

Financimi

Duke qenë se nuk i ka fondet për t’a blerë menjëherë këtë Aset, i drejtohet për financim një Shoqërie Leasing

03.

Shoqëria Leasing

Shoqëria Leasing, pasi vlerëson Asetin dhe aftësinë paguese të klientit të ardhshëm:

Nënshkruan me klientin një Kontratë Leasing me afate dhe terma të përcaktuara

1. Blen asetin me të dhënat e kërkuara nga klienti, tek Shitësi i Autorizuar
2. Regjistron Asetin në pronësi të saj
3. I dorëzon Asetin klientit për përdorim
4. Në fund të kontratës, i kalon pronësinë klientit, nëse janë kryer pagesat dhe janë shlyer detyrimet kontraktore

Aplikim për Qira Financiare

Ju faleminderit për aplikimin pranë Tirana Factoring & Lease. Specialistët tanë do t’ju kontaktojnë për të vazhduar procedurat e aplikimit.