Leasing

CFARE ESHTE QERAJA FINANCIARE?

“Qira Financiare” është një lloj qiraje në të cilën një kompani financiare është zakonisht pronari legal i aktivit gjatë kohëzgjatjes së qirasë dhe kur qiramarrësi i qirasë përfundon, qiramarrësi transferon titullin e pronësisë tek qiramarrësi. Sendi i qiradhënies mund të jetë aktivi i blerë nga qiradhënësi ose prodhuar nga një palë e tretë me kërkesë të qiradhënësit.

WhatsApp Image 2020-06-15 at 20.28.44

SEKTORET E SHERBIMIT TE QERASE FINANCIARE

Sherbimet Financiare

Kujdesi Mjekesor dhe Arsimi

Telekomunikacion

Transport & Distribucion

Media & Marketing

Energjitik & Hidrokarbure

TERMAT E QERASE FINANCIARE

tflch