Raporti Vjetor 2018

Viti 2018

Viti 2018 u karakterizua si një vit i vështire për ekonominë ashtu edhe për institucionet financiar. Tirana Factoring
& Lease Sh.a gjate vitit 2018 arriti dhe i tejkaloje planifikimet e bëra për ketë vit. Gjate vitit 2018 u arrite te
ndërtohej një portofol cilësor ku pati një diverifikim te klientëve nëpërmjet fushës se ushtrimit te aktivitetit te tyre
dhe produkteve qe TFL ofron. Gjate vitit 2018 perfitueshmeria ishte ne nivele te kënaqshme. Risku për këtë vit u
mbajt ne nivele te ulta.

Leave a Reply