Factoring New

Pse Faktoring ?

    • Eshtë një metodë alternative e financimi  per te permiresuar gjendjen e likuiditetit.

 

    • Faktoringu është shitja e  llogarive te arkëtushme te kompanisë te një pale e trete ( faktori)  me një skontim.

 

    • Kompanitë kërkojnë te bashkëpunojnë me faktoring per te rritur likuiditetin qe i ndihmon per te rritur biznesin e tyre.
Untitled document

Financimi Debive

Financim Fature

Eshte nje zgjidhje fleksible financiare qe ndihmon biznesin tuaj te jete me konkurues ne treg. Ky produkt eshte nder produktet me te perhapura te factoringut. Ne rast mos arketimi te fondeve rekursi apo pergjegjesia per arketim bie mbi klientin qe faktoringu ka financuar.

invoice-discounting

Skontim Fature

Eshtë një shërbim që ndihmon shitësit per te permiresuar gjendjen e likuiditetit duke shitur debit e tyre te faktori me nje norme skontimi.

factoring-0897

Reverse Factoring

Eshtë një shërbim që ndihmon blerësit e mëdhenj për të menaxhuar pagesat e tyre. Ky Produkt ndihmon blerësit për t’u siguruar që furnizuesit të paguhen në kohë ndërkohë që blerësi përfiton nga shtyrjet e përshtatshme në termat e vonura të pagesës. Faktoringu i Anasjellte ështe krijuar per te permiresuar te ardhurat rrjedhese pergjate zinxhirit te furnizimit si nje i tere. Ajo perfshin konsumatorin i cili nepermjet aprovimit te nje fature, i jep mundesine nje kompanie faktoringu te marre paraprakisht pagesen ndaj nje furnizuesi perkunder vleres se deklaruar te shitjes, minus nje tarife te vogel per sherbimin.

Normat E Interesit Factoring

Komisione Factoring

Norma Interesi